Статия на Доктор Ихалеакала Хю Лен

Проблемът може да бъде решен, даже без да знаем какво изобщо се случва! Обхваща ме радост и усещане за абсолютна свобода от осъзнаването на този факт. Решението на проблеми е част от нашето съществуване. Именно за това говори и Самопознание на „Аз” чрез Хоопонопоно. За да бъде разрешена една ситуация, е необходимо да отговорим на два въпроса: Кой съм Аз? Кой Управлява Всичко? Разбирането на същността на Вселената започва с думите на Сократ: „Познай самия себе си”.

Тогава кой управлява всичко? Повечето хора, включително и учените, възприемат света само в неговата физическа форма. Да вземем например съвременните изследвания върху ДНК, с помощта на които те се опитват да определят причината и средствата за лечение на сърдечни заболявания, рак и диабет.

Закон за Причината и Следствието: Физически Модел

     Причина                                                                  Следствие

Нарушение в ДНК                                   Сърдечни заболявания, Рак, Диабет

Видими проблеми                                  Физически проблеми и Проблеми с околната среда

Интелектът, Съзнанието вярва в това, че винаги то решава проблемите и контролира както бъдещето, така и настоящите си преживявания. В книгата си „Потребителска Илюзия: Да се Доберем до Същността на Съзнанието”, журналистът Тор Норретрандер, който се занимава и с наука, рисува по-различна картината на Съзнанието. Той се позовава на изследване, което показва, че решенията се вземат преди Съзнанието да ги приеме. При това, Интелектът си мисли, че именно той решава. Също така Норретрандер напомня, че Интелектът обработва от петнадесет до двадесет от единадесетте милиона бита информация, които действат отвъд пределите на нашето разбиране!

Ако не Интелектът и не Съзнанието, то кой тогава управлява всичко?

Възпроизвежданите спомени диктуват това, което преживява Подсъзнанието. Подсъзнанието опосредствено придобива жизнен опит, подражавайки и повтаряйки  проиграваните спомени. То се държи, вижда, чувства и решава именно така, както налагат спомените. Научните изследвания показват, че те (спомените) диктуват това, което се преживява.

Закон за причината  и следствието: Самопознание чрез Хоопонопоно

             Причина                                                                      Следствие

Спомени, Възпроизвеждани в Подсъзнанието       Сърдечни болести, Диабет

Спомени, Възпроизвеждани в Подсъзнанието       Физическо ниво – Тяло

Спомени, Възпроизвеждани в Подсъзнанието       Физическо ниво – Околен свят

Тялото и светът се намират в Подсъзнанието като творение на възпроизвежданите спомени и рядко като вдъхновение. Подсъзнанието и Съзнанието съставляват душата. Те не създават свои собствени идеи, мисли, чувства и действия. Както бе отбелязано по-горе, те преживяват живота опосредствено, чрез възпроизвежданите спомени и моменти на вдъхновение. Важното е да се разбере, че душата не създава свой собствен опит. Тя вижда това, което виждат спомените; чувства това, което чувстват спомените; действа така, както действат спомените и решава така, както решават спомените. Душата рядко вижда, чувства, държи се и решава така, както вижда, чувства, държи се и решава вдъхновението! Решаващо значение за решаването на проблемите има разбирането на това, че тялото и околният свят не се явяват проблеми сами по себе си, но са последствия от спомените, възпроизвеждащи се в Подсъзнанието! Та кой тогава ръководи всичко?

Празнотата се явява фундамент в Самопознанието на „Аз”, Разума, Вселената. Тя се явява състояние, предхождащо момента, в който Божественият Разум изпраща вдъхновение на Подсъзнанието.

diagram 1

Диаграма 1: Състояние на Празнота. Структура на Твоя „Аз”.

Възпроизвежданите спомени запълват Празнотата и по този начин блокират пътя на вдъхновението. За да освободим Празнотата (Себе си) от спомени и да бъде възстановено първоначалното състояние на Себе си така, както те е създал Божественият Разум, спомените трябва да бъдат преобразувани и анулирани по пътя на трансмутация от  Божественият Разум.

Битието е дар от Божественият Разум. Този дар се дава на душата с една единствена цел – възстановяване на Своята Идентичност (Своето Аз) чрез изчистване на проблемите. Самопознание на Аз чрез Хоопонопоно се явява обновена версия на древен хавайски процес на решение на проблеми, покаяние, прошка и трансмутация.

Хоопонопоно предполага пълното участие на всеки от четирите члена на Вътрешното семейство: Божественият Разум, Свръхсъзнание, Съзнание и Подсъзнание, работещи заедно като едно единно цяло. Всеки член има своята уникална роля и функция за решаването на проблемите, които са създадени от възпроизвежданите спомени в Подсъзнанието.

Свръхсъзнанието няма спомени. То не зависи от възпроизвежданите в Подсъзнанието спомени. То винаги се намира в единство с Божественият Разум. Ако обаче Божественият Разум се движи, на свой ред се движи с него и Свръхсъзнанието.

Твоят „Аз” се управлява от вдъхновение и памет. Само едно от тях – паметта или вдъхновението могат да командват Подсъзнанието. Душата на Твоя „Аз” служи само на един началник: на спомените – шипове на розата или на вдъхновението – самата роза.

Diagram 2&3

Диаграма 2: Състояние на Вдъхновение      Диаграма 3: Състояние на възпроизвеждане  на спомени

Празнотата се явява обща основа, уравнител на всички Индивидуалности (всички „Аз”) както на одушевени, така и на неодушевени. Тя е нерушим, вечен фундамент на цялата вселена – видима и невидима. Възпроизвежданите спомени измесват общата основа на Твоя „Аз”, извеждайки душата от естественото и състояние на Празнота и Безкрайност. Макар че спомените стесняват Празнотата, все пак те не могат да я унищожат. Как Нищото (Празнотата) може да бъде разрушено? Съзнанието може да инициира процес на Хоопонопоно за освобождаване  на спомени или то може да  привлече  спомени за обвинения и размисъл.

Diagram 4

Съзнанието започва процеса на Хоопонопоно за решаване на проблеми. То подава петиция към Божествения Разум за преобразуване на спомените в Празнота. (Първоначалното състояние на „Аз”). Съзнанието признава, че проблема се състои във възпроизвеждането на спомени в неговото Подсъзнание, а също така поема 100% отговорност за тези спомени. Петицията отива направо от Съзнанието в Подсъзнанието и нежно и грижливо започва да подготвя спомените за преобразуване и отстраняване. По-нататък петицията за трансмутация преминава от Подсъзнанието в Свръхсъзнанието.

Свръхсъзнанието разглежда петицията и при необходимост внася изменения. Намирайки се в постоянна хармония с Божествения Разум, то има възможност да преразгледа и внесе изменения в петицията. След това тя се изпраща на Божествения Разум за окончателно разглеждане.

Diagram 5

След като Свръхсъзнанието е разгледало молбата, то я изпраща нагоре към Божествения Разум. Божественият Разум връща преобразуваната енергия надолу към Свръхсъзнанието. Преобразуваната енергия се премества от Свръхсъзнанието в Съзнанието. По-нататък енергията се предава от Съзнанието на Подсъзнанието. Преобразуваната енергия неутрализира спомените, упоменати в петицията. След това тази  неутрализирана енергия отива в хранилище, оставяйки след себе си Празнота.

Размислите и обвиненията (виж Диаграма 3) – са възпроизвеждащи се спомени. Душата може да бъде вдъхновена от Божествения Разум даже без да знае, какво всъщност става. Единственото изискване за вдъхновение, Божествено творчество, е да бъдеш Самия Себе си – такъв, какъвто те е създал Божественият Разум. Познаването на своята индивидуалност, своето „Аз”, своята същност изисква непрекъснато изчистване от спомени. Спомените са постоянни спътници на Подсъзнанието. Те никога не си почиват и не напускат Подсъзнанието. Те винаги работят в Подсъзнанието. Спомените никога не спират процеса на своето непрекъснато възпроизвеждане! За да приключи окончателното възпроизвеждане на спомени отново и отново, те трябва да бъдат изчистени веднъж завинаги.

Целта на живота се състои в това да бъдем Самите Себе си в този вид, какъвто Божествеността те е създала по свой образ и подобие – Празнота и Безкрайност.

Всички събития в живота ни са израз на възпроизвеждащите се спомени или моменти на вдъхновение. Депресията, размислите, обвиненията, бедността, ненавистта, обидата и мъката се явяват „… скръбни стонове”, както казва Шекспир в един от своите сонети. Съзнанието има само един избор: то може да започне непрекъснат процес на чистене, или да позволи на спомените постоянно да възпроизвеждат проблеми.

Съзнанието като отделна съставна част на „Аз”-а само по себе си не разбира и игнорира най-скъпия подарък на Божествения Разум: Своята Индивидуалност, Своят „Аз”. По тази причина то игнорира проблема и неговият корен (възпроизвеждащите се спомени от миналото) и като резултат – проблемите се решават неефективно, разчитайки на физическия свят. Бедната Душа е оставена в непрекъсната, ненужна скръб, състояние на страдание в продължение на цялото и съществуване, а това е толкова тъжно. Необходимо е Съзнанието да се пробуди за Дара да бъде Самото Себе си, свободно от спомени, проиграващи проблеми.

Своят „Аз”, Индивидуалността е вечна и неразрушима, така както и нейният Творец, Божествения Разум. В следствие на пренебрежението ни към на Своя „Аз”, ние виждаме лъжлива реалност: безсмислена и неумолима бедност, болести, война, смърт на едно поколение след друго. Физическият свят наоколо се явява израз на спомени и моменти на Вдъхновение, произтичащи в душата на Твоя „Аз”. Изменението на състоянието вътре в теб като следствие ще измени и състоянието на физическия свят около теб.

Кой управлява всичко?… Вдъхновението или постоянно проиграващите се спомени? Изборът е само в ръцете на Съзнанието.

Ето четирите процеса на решаване на проблеми на Самопознанието чрез Хоопонопоно, които можете да използвате за възстановяване на Своя „Аз” по пътя на изтриване на спомени, проиграващи се в Подсъзнанието:

  1. „Обичам Ви”. Когато Душата преживява възпроизвеждани от спомените проблеми, кажете на спомените мислено или тихо на глас: „Обичам ви, скъпи спомени. Благодарен съм ви за възможността да освободя всички вас и себе си”. Може да си повтаряте „Обичам ви” отново и отново. Спомените никога не излизат в отпуск и не подават оставка, докато вие самите не ги изпратите там. Може да използвате „Обичам ви”, даже когато не осъзнавате проблема. Можете да използвате този прийом преди да пристъпите към всяка една дейност, като например да позвъните или отговорите, когато ви търсят по телефона или преди да седнете във вашата кола, за да потеглите нанякъде.
  1. „Благодаря”. Този процес може да бъде използван заедно с „Обичам ви” или вместо него. Също както и „Обичам ви”, той може да бъде повтарян мислено отново и отново.
  1. Синя Слънчева Вода. Прекрасен способ за решаване на проблеми е пиенето на колкото може повече вода, особено ако тя е Синя Слънчева Вода. Вземе синя стъклена бутилка с неметална капачка. Налейте вода от чешмата. Сложете я или на слънце или под електрическа крушка (но не под луминисцентна лампа) поне за един час. След като вода престои на слънце, тя може да бъде използвана по няколко начина. Пийте от нея. Гответе с нея. Изплаквайте се след вана или душ. Плодовете и зеленчуците много обичат да бъдат измивани със Синя Слънчева Вода! Точно както и „Обичам ви” и „Благодаря”, Синята Слънчева Вода изтрива спомени в Подсъзнанието, което проиграва проблемите. Така че, пийте чаша след чаша.
  1. Ягода и Черна Боровинка: тези плодове изтриват спомени. Могат да бъдат употребявани в свеж и сушен вид. Могат да бъдат консумирани в сладка, желета и даже, ако са в състава на сироп за сладолед!

Желая ви Мир отвъд пределите на разума.

O Ka Maлухиа но ме ое.

Да пребъде с вас Мирът,

Доктор Ихалеакала Хю Лен

One thought on “КОЙ УПРАВЛЯВА ВСИЧКО?

  1. Благодаря, за този Дар! Практикувам Хоопонопоно от шест месеца и съм много благодарна, че намерих този път!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *