«I» AM THE «I»

 

OWAU NO KA "I"

 

"I" come forth from the void into light,

Pua mai au mai ka po iloko o ka malamalama,

"I" am the breath that nurtures life,

Owau no ka ha, ka mauli ola,

"I" am that emptiness, that hollowness beyond all consciousness,

Owau no ka poho, ke ka'ele mawaho a'e o no ike apau.

The "I", the Id, the All.

Ka "I", Ke Kino Iho, na Mea Apau.

"I" draw my bow of rainbows across the waters,

Ka a'e au i ku'u pi'o o na anuenue mawaho a'e o na kai a pau,

The continuum of minds with matters.

Ka ho'omaumau o na mana'o ame na mea a pau.

"I" am the incoming and outgoing of breath,

Owau no ka "Ho", a me ka "Ha",

The invisible, untouchable breeze,

He huna ka makani nahenahe,

The undefinable atom of creation.

Ka "Hua" huna o Kumulipo.

"I" am the "I".

Owau no ka "I".

 

Copyright © 1980 The Foundation of I, Inc. Freedom of the Cosmos